เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 1 โดยบริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด

ระยะเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจัทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อโครงการ "โครงการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท เน็ตออปชั่น จำกัด" เพื่อมอบโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เช่น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น

บริษัทของเราได้ริเริ่มโครงการนี้เป็นรุ่นที่ 1 โดยจัดให้มีการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการในจำนวนโควตาที่จำกัด ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของบริษัท เพื่อใช้ลดหย่อนค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานไม่ประจำของบริษัทผู้สนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และโอกาสในการศึกษา การทำงาน การท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างชาวญี่ปุ่น โดยโครงการของเรามีเจ้าหน้าที่ ทั้งชาวญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ชาวไทยผู้มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การประสานงานกับสถานศึกษา จัดหาที่พักอาศัย จัดหางาน Part-Time ฯลฯ ตลอดไปจนถึงจนสำเร็จการศึกษา

โครงการของเรามีการติดต่อประสานงานและรวบรวมสถาบันการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติไว้รองรับหลายแห่งด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถตรวจสอบ พร้อมให้คำปรึกษาในการพิจารณาเลือกสถาบันที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการที่สุด ซึ่งลักษณะเด่นของสถานศึกษาแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป

"เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถนำพาผู้เข้าร่วมโครงการผ่านประสบการณ์ดีๆและเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจ"

เงื่อนไขผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ และเชื้อชาติ

2. มีทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือรับรองผลการสอบ

3. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้

4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปหรือเทียบเท่า

5. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีความพร้อมในการเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือประวัติการก่ออาชญากรรมใดใด

วิธีการสมัครและลำดับขั้นตอน

1. ผู้สมัครตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครตามหัวข้อ "เงื่อนไขผู้สมัคร" ที่ระบุไว้ด้านบน

2. ระบุชื่อ-นามสกุล ข้อมูลการติดต่อกลับ และประเภทสถานศึกษาที่ท่านคาดหวังพร้อมแนบเอกสารใบประวัติย่อ
ส่งมาที่ Email studyabroad@netoption.co.jp
หรือใช้งานระบบติดต่อสอบถามบนของเว็บไซต์โครงการ
โดยกรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์เอกสารใบประวัติย่อและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ
หมายเหตุ รับพิจารณาเอกสารใบประวัติย่อของผู้สมัครที่ส่งเป็นฉบับภาษาอังฤษ (Resume) หรือภาษาญี่ปุ่น(履歴書)เท่านั้น
⇒ไปยังระบบติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์โครงการ

3. ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารบริษัทเจ้าของโครงการ (สำคัญ)

4. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์โดยผู้แทนสถาบัญการศึกษาของโครงการ

5. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมนาเพื่อรับฟังและทำความเข้าใจเนื้อหาโครงการโดยละเอียด
หมายเหตุ งานสัมนาจะถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

6. ขั้นตอนหลักจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

1. เนื่องจากจำนวนโควตาผู้เข้าร่วมโครงการที่จำกัด ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน
หรือไม่ครบตามจำนวน ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง ณ ที่เผยแพร่ข่าวสารนี้ หรือที่เว็บไซต์โครงการ

2. ผู้สมัครที่ยื่นความนำจงขอเข้าร่วมการคัดเลือกล่าช้ากว่าระยะเวลาที่เปิดรับ
ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาและไม่มีการติดต่อกลับใดใด